Poznań Wschód
ZTM

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH!

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi Mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji, dlatego będą one wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych. Ewentualna decyzja o budowie tej trasy zapadnie w przyszłości, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, dlatego obecnie brak jest harmonogramu rzeczowej realizacji tej inwestycji, która uzależniona jest nie tylko od wyników procesu partycypacji społecznej (m.in. w zakresie jej szczegółowego przebiegu), ale również od możliwości finansowych Miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

 

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (1,7 MB, format PDF)

Opis koncepcji

W ramach koncepcji „Poznań Wschód” rozpatrywane są dwa warianty przebiegu nowej trasy tramwajowej. W obu analizowanych rozwiązaniach jej początkiem jest obecna pętla tramwajowa na Zawadach, gdzie planowane jest włączenie nowej trasy do istniejącego torowiska w ciągu ul. Podwale, a końcem – rejon stacji kolejowej Poznań Wschód.

Patrz mapa

 

Na części długości planowanego odcinka nowej trasy przebiegi torowiska są wspólne dla obydwu wariantów (m.in. w ciągu ul. Zawady i fragmentu ul. Głównej), a ich rozróżnienie następuje na wysokości ul. św. Michała:

 

1. Wariant 1 (W1) jest zgodny z obowiązującym rysunkiem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszaru Główna” część A przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej poprzez nowy ciąg komunikacyjny oznaczony w Mpzp symbolem 3KD-Lt (przy istniejącym dyskoncie spożywczym), a następnie wzdłuż północnej granicy boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań;

 

2. Wariant 2 (W2 – alternatywny) zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Głównej przez rejon Rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, oznaczoną w Mpzp symbolem 22KD-D, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ul. Harcerską a ul. Wiejską.

 

Oba warianty na dalszym odcinku przebiegają w ciągu ul. Wschodniej, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się (zgodnie z Mpzp) lokalizację także nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park&Ride, tworząc tym samym zintegrowany węzeł przesiadkowy.

 

Przedmiotowa koncepcja jest częścią prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych, mających na celu rozpoznanie możliwości technicznych i zapoznanie się z opinią mieszkańców w zakresie koncepcji trasy tramwajowej „Poznań Wschód”, a ostateczna decyzja o jej budowie zapadnie w przyszłości i uzależniona jest nie tylko od wyników przedmiotowego procesu partycypacji społecznej, ale również od przyszłych możliwości finansowych miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

Czytaj więcej

Na poniższej rycinie (w celach poglądowych) przedstawiono orientacyjną dostępność planowanej trasy tramwajowej „Poznań Wschód”, poprzez wykreślenie zasięgów poszczególnych przystanków do 400 m dojścia pieszego dla obydwu rozpatrywanych wariantów jej przebiegu.

Galeria

Fotografie (stan istniejący) i Wizualizacje (poglądowe)

Plany sytuacyjne (Koncepcja wstępna)

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Deklaracja dostępności

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu „Poznań Wschód” https://poznanwschod.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-16

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez wykonawcę strony.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Przybylski, ict@ztm.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 627 05 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Matejki (wejście od frontu budynku), które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – prowadzą do niego cztery schody (cztery stopnie).

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono infografikę, z której strony obiektu znajduje się winda i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wejście dostosowane do potrzeb osób oraz winda dla niepełnosprawnych znajdują się na tyłach (dojście wzdłuż budynku od strony ul. Grottgera).

Przy windzie po prawej stronie zamontowano intercom poprzez który należy wezwać ochronę (pierwszy od góry przycisk z napisem “Ochrona – pomoc” z symbolem wózka inwalidzkiego).

Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie obsługiwania windy dla niepełnosprawnych oraz udzielą wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Zarówno Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM znajdują się na parterze budynku. Recepcja – stanowisko ochrony obiektu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korzystanie z pętli indukcyjnych dostępne jest w Biurze Obsługi Klienta oraz Punkcie Obsługi Klienta w lokalizacjach: ul. Matejki 59 (siedziba ZTM) oraz rondo Kaponiera – poziom -1.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).