Poznań Wschód
ZTM
Poznań

Włącz się w planowanie Twojego miasta

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH!

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi Mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji, dlatego będą one wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych. Ewentualna decyzja o budowie tej trasy zapadnie w przyszłości, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, dlatego obecnie brak jest harmonogramu rzeczowej realizacji tej inwestycji, która uzależniona jest nie tylko od wyników procesu partycypacji społecznej (m.in. w zakresie jej szczegółowego przebiegu), ale również od możliwości finansowych Miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej)

 

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opis koncepcji

W ramach koncepcji „Poznań Wschód” rozpatrywane są dwa warianty przebiegu nowej trasy tramwajowej. W obu analizowanych rozwiązaniach jej początkiem jest obecna pętla tramwajowa na Zawadach, gdzie planowane jest włączenie nowej trasy do istniejącego torowiska w ciągu ul. Podwale, a końcem – rejon stacji kolejowej Poznań Wschód.

Patrz mapa

 

Na części długości planowanego odcinka nowej trasy przebiegi torowiska są wspólne dla obydwu wariantów (m.in. w ciągu ul. Zawady i fragmentu ul. Głównej), a ich rozróżnienie następuje na wysokości ul. św. Michała:

 

1. Wariant 1 (W1) jest zgodny z obowiązującym rysunkiem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszaru Główna” część A (Mpzp – http://www.archiwum.mpu.pl/plany.php?s=6&p=190) przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej poprzez nowy ciąg komunikacyjny oznaczony w Mpzp symbolem 3KD-Lt (przy istniejącym dyskoncie spożywczym), a następnie wzdłuż północnej granicy boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań;

 

2. Wariant 2 (W2 – alternatywny) zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Głównej przez rejon Rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, oznaczoną w Mpzp symbolem 22KD-D, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ul. Harcerską a ul. Wiejską.

 

Oba warianty na dalszym odcinku przebiegają w ciągu ul. Wschodniej, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się (zgodnie z Mpzp) lokalizację także nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park&Ride, tworząc tym samym zintegrowany węzeł przesiadkowy.

 

Przedmiotowa koncepcja jest częścią prowadzonych przez ZTM działań przedprojektowych, mających na celu rozpoznanie możliwości technicznych i zapoznanie się z opinią mieszkańców w zakresie koncepcji trasy tramwajowej „Poznań Wschód”, a ostateczna decyzja o jej budowie zapadnie w przyszłości i uzależniona jest nie tylko od wyników przedmiotowego procesu partycypacji społecznej, ale również od przyszłych możliwości finansowych miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

Czytaj więcej

Na poniższej rycinie (w celach poglądowych) przedstawiono orientacyjną dostępność planowanej trasy tramwajowej „Poznań Wschód”, poprzez wykreślenie zasięgów poszczególnych przystanków do 400 m dojścia pieszego dla obydwu rozpatrywanych wariantów jej przebiegu.

Galeria

Fotografie (stan istniejący) i Wizualizacje (poglądowe)

Plany sytuacyjne (Koncepcja wstępna)

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl